Till innehåll

NTM-centralernas viktigaste påverkanskanaler i klimatarbetet

ELY-keskukset ovat lakisääteisten tehtäviensä kautta kiinni lähes kaikessa alueilla tapahtuvassa toiminnassa. Virastot myös välittävät tietoa alueille ja alueilta edelleen ylöspäin. ELY-keskukset soveltavat käytännössä laajaa lainsäädäntöä ja pystyvät välittämään tietoa ja palautetta edelleen lainsäädäntöjen kehittämistyöhön.

 

NTM-centralernas viktigaste påverkanskanaler i klimatarbetet

Utgångspunkterna för NTM-centralernas verksamhet är att främja en god miljöstatus och möjliggöra ett hållbart samhälle. I klimatfrågor arbetar man dels genom att utveckla myndighetsuppgifterna, dels genom ett omfattande samarbete i regionerna.

Utgångspunkterna för NTM-centralernas verksamhet är att främja en god miljöstatus och möjliggöra ett hållbart samhälle. I klimatfrågor arbetar man dels genom att utveckla myndighetsuppgifterna, dels genom ett omfattande samarbete i regionerna.

 

Klimatlagen, annan lagstiftning och NTM-centralerna

 

Enligt klimatlagen ska NTM-centralerna främja målen i klimatlagen samt de program och planer som fastställs i den. NTM-centralernas verksamhet styrs av upp till 200 lagar och förordningar, och i de flesta av uppgifterna är det möjligt att vidta åtgärder för att främja klimattålighet.

 

I klimatlagen och i de planer som utfärdats med stöd av den beskrivs NTM-centralernas roll inom olika förvaltningsområden:

 

KAISU (klimatplan på medellång sikt): NTM-centralernas expertroll, som består av NTM-centralernas riksomfattande nätverk av klimatexperter och en klimatgrupp bestående av styrande organ och strategichefer.

MISU (klimatplan för markanvändningssektorn) och KISS (nationell plan för anpassning till klimatförändringen): NTM-centralerna har betydande ansvarsuppgifter i sitt myndighetsarbete. Dessutom inrättades i början av 2023 en klimatenhet inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde för uppgifter inom markanvändningssektorn och anpassningen vid närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten.