Siirry pääsisältöön
Kaikki kehittämiskohteet

Ohjaavat tahot ja ELY-keskus ilmastoyhteistyössä

Strategia, johto ja viestintä
Hillintä ja sopeutuminen

Tehdään jo nyt

Kehitetään ELY-keskuksen oman toiminnan suunnittelussa.

Voitaisiin tehdä

Poikkihallinnollisen yhteistyön kehittäminen.

Ohjeet ELY-keskuksille ilmastoasioiden huomioon ottamisesta eri toiminnoissa.

Minkä pitäisi muuttua?

Ohjaavien tahojen ja TEMin yhteistyön lisääminen ilmastotyön jalkauttamiseksi ELY-keskuksen kaikkeen toimintaan, myös E- ja L-vastuualueilla. Yhteistyön lisääminen TEMin kanssa myös kiertotalouden edistämisen näkökulmasta.

Ilmastonmuutoksen lisääminen vakioteemaksi ELY-ohjauksessa käytäviin neuvotteluihin. Teeman tunnistaminen myös ELY-AVI-työssä.

Ruokaviraston ohjaus maatalouden tukiin ja valvontaan liittyen: tietopohjan lisääminen sekä ilmastoteeman esiin nostaminen. Luomu- ja ympäristösitoumusten kehittyminen myös ilmaston huomioivaksi ja rahoituksen riittävyyden varmistaminen.

MMM: mahdollistavatko vesienhallinnan rahoitusinstrumentit myös ilmaston huomioimisen?

Väyläviraston rahoituksen ja ohjeiden kehittäminen ilmastovaikutusten huomioimiseksi sekä rahoitusmahdollisuuksien edistämiseksi.

Toimenpide ja toteutusaikataulu

Pidetään yllä strategiapäälliköiden ja ohjaavien tahojen ilmastoryhmän työtä. Ryhmälle laaditaan vuosittain toimintasuunnitelma ja valitaan tietty toimintalinja.

Benchmarkkaus säännöllisen johtamisen osaksi ELY:ihin ilmastotyön laadun parantamiseksi ja parhaiden käytänteiden jakamiseksi. Benchmarkkausta tarvittaisiin niin asiantuntija- kuin johtotasollakin.

Kiertotalouden edistämistä koskevan valtioneuvoston periaatepäätöksen (2021) toimeenpano ELY-keskuksissa ja kiertotalouden osaamisverkostoon osallistuminen sekä ELY-kiertotalousverkoston tarpeen kartoittaminen tulosohjaavien ministeriöiden kanssa.

Kehittämiskohteen perustiedot

Kehittämiskohde

Ohjaavat tahot ja ELY-keskus ilmastoyhteistyössä

Teema

Strategia, johto ja viestintä kaikki kohteet