Till innehåll

Organiseringen av klimatarbetet vid NTM-centralerna

ELY-keskuksissa ilmastotyötä tehdään jokaisella alueella eri virkatehtävissä. Lähes jokaisessa ELY-keskuksessa on myös nimetty ilmastoasiantuntija. Lisäksi Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa toimii keskitetty ilmastoyksikkö, joka hoitaa valtakunnallisesti ilmastonmuutokseen sopeutumisen sekä maankäyttösektorin kehittämis- ja koordinointitehtäviä.

Organiseringen av klimatarbetet vid NTM-centralerna

Vid NTM-centralerna utförs klimatarbetet i varje område inom olika myndighetsuppgifter. Nästan varje NTM-central har också en utsedd klimatexpert. Dessutom har närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten en centraliserad klimatenhet, som ansvarar för utvecklings- och samordningsuppgifterna i anslutning till anpassningen till klimatförändringen och inom markanvändningssektorn på riksnivå.

 

Klimatarbetet utförs vid NTM-centralerna under sektorsövergripande styrning, både som en del av myndighetsarbetet och av klimatexperter.

NTM-centralernas klimatarbete består av lagstadgade uppgifter, genomförande av ämbetsverkens resultatmål, regionernas klimatsamarbete och ämbetsverkens ansvarsarbete. Arbetet utförs sektorsövergripande genom olika uppgiftshelheter.

NTM-centralernas klimatarbete sammanställs av NTM-centralernas nätverk av klimatexperter. Nätverket är ett sätt att förmedla information mellan ämbetsverken, ministerierna och de regionala aktörerna och att vidareutveckla ämbetsverkens arbete. Dessutom finns det en klimatgrupp som består av styrande organ och strategichefer, som i synnerhet utvecklar klimatarbetet och resultatplaneringen sektorsövergripande.

NTM-centralernas verksamhet styrs av ministerierna och centralämbetsverken. De mer detaljerade målen för arbetet framgår av lagstiftningen, strategin i enlighet med regeringsprogrammet och resultatavtalen mellan cheferna och ämbetsverken.

Utgångspunkten för arbetet är klimatexperter och tjänstemän från olika sektorer

Vid NTM-centralerna arbetar klimatexperter och dessutom utförs klimatåtgärder dagligen i olika myndighetsuppgifter. Det skapar underlag för klimatarbetet som helhet och även för dialog mellan regioner, nationellt och mellan sektorer.

Närings-, trafik- och miljöcentralens klimatenhet i Norra Österbotten i uppgifter inom markanvändningssektorn och anpassning

I början av 2023 inrättades en nationell klimatenhet med verksamhet på flera platser vid NTM-centralen i Norra Österbotten. Motiveringen till inrättandet av enheten är klimatlagen som trädde i kraft sommaren 2022 och det motsvarande systemet för planering av klimatpolitiken i Finland, som omfattar den nationella planen för anpassning till klimatförändringen 2030 och klimatplanen för markanvändningssektorn.

Enheten samordnar, stödjer, följer upp, främjar och samordnar det regionala verkställandet av planerna.

Syftet med enhetens verksamhet är att stödja NTM-centralernas förutsättningar att genomföra mål, planer och utredningar beträffande markanvändningssektorns klimatåtgärder och anpassning till klimatförändringen, samt i synnerhet att stärka förutsättningarna för regionalt verkställande av nationella planer i enlighet med klimatlagen, utveckling av till detta relaterade lösningar samt stödja kommunernas klimat- och anpassningsarbete.