Siirry pääsisältöön

Kehittämiskohteet

ELY-keskukset voivat edistää ilmastotavoitteita lähes kaikessa toiminnassaan. Kehittämiskohteisiin on koottu asiakokonaisuuksia, jotka ovat ilmastotavoitteiden kannalta vaikuttavia ja joita ELY-tehtävissä voidaan edistää.

Alasivuilla on kuvattu kehittämiskohteiden ilmastovaikuttavuus sekä ELY-keskuksen tehtävät, joihin kohde kytkeytyy. Moneen kokonaisuuteen liittyy yhteistyömahdollisuuksia sidosryhmien kanssa.

Rajaa kehittämiskohteita

Kehittämiskohteet

Yhteensä 47 kehittämiskohdetta.

Yhteisöllisyys maaseudulla

Yhteisöllisyydellä voidaan vähentää ilmastonmuutoksen vaikutuksiin liittyvistä epävarmuuksista johtuvia taloudellisia ja jaksamiseen liittyviä sopeutumisen toimenpiteisiin liittyviä riskejä.

Sopeutuminen-ikoni.

Toimintavarmuus, liikenneturvallisuus ja vaikutusketjut

Varautuminen ELY-tehtävissä ilmastonmuutoksen aiheuttamiin riskeihin liikenteessä sekä teiden kunnosta riippuvaisissa toiminnoissa.

Sopeutuminen-ikoni.

Kaupunkiviherrakenne

Yhtenäisen viherrakenteen edistäminen tiiviisti rakennetuilla alueilla.

Hillintä ja sopeutuminen -ikoni.

Vesistöjen säännöstely ja patoturvallisuus

Säännöstelyjen kehittäminen ja patoturvallisuuden ylläpito muuttuvassa ilmastossa.

Sopeutuminen-ikoni.

Viljelijöiden neuvonta ja ilmastomyönteinen maatalous

Luotettavan ilmastokestävyystiedon viestiminen viljelijöille neuvonnan ja muun yhteyden pidon aikana.

Hillintä ja sopeutuminen -ikoni.

Uudet käyttövoimat

Liikenteen sähköistymisen sekä bioenergian edistäminen.

Hillintä-ikoni.

Tulva- ja kuivuusriskienhallinta

Veden määrän ja laadun hallinta, kun ilmastonmuutos muuttaa tulvien ja kuivuusjaksojen ajoittumista ja laajuutta.

Hillintä ja sopeutuminen -ikoni.

Vesistöjen ilmastokestävyys

Ilmastonmuutos vaikuttaa veden määrään ja laatuun. Vesistöihin kohdistuvia riskejä täytyy tunnistaa ja hallita. Vesiensuojelulla on myös yhtymäkohtia ilmastonmuutoksen hillintään esim. turvemaiden osalta.

Hillintä ja sopeutuminen -ikoni.

Resurssitehokkuus ja digitalisaatio liikenteenhallinnassa, tienpidon tiedonkeruussa sekä suunnittelussa

Automatisoinnin kehittäminen siten, että se mahdollistaa tasaisen liikennevirran ja tienpidon prosessien resurssitehokkuuden.

Hillintä ja sopeutuminen -ikoni.

Kiertotalouden ja materiaalien uusiokäytön ratkaisujen riskienhallinta

Kiertotalouteen liittyvien ympäristöriskien tunnistaminen ja ennakointi siten, että ratkaisuja voidaan ottaa nykyistä yksinkertaisemmin käyttöön.

Hillintä ja sopeutuminen -ikoni.

Hulevesien hallinta muuttuvassa ilmastossa

Vesien hallinta muuttuvassa ilmastossa osana kaupunkisuunnittelua, kuivatusta ja puhdistamojen toiminnan kehittämistä.

Sopeutuminen-ikoni.

Maamassat, PIMA ja riskienhallinta

Maamassojen uudelleenkäytön ja kestävien kunnostusten edistäminen.

Hillintä ja sopeutuminen -ikoni.

Ilmastokriteerit hankkeissa ja urakoissa

Ilmastokestävien kriteerien tuominen osaksi hankkeita ja urakoita.

Hillintä ja sopeutuminen -ikoni.

Rakennettu ympäristö ja ilmasto

Rakennetun ympäristön ilmastokestävyyden edistäminen ELY-keskuksen tehtävissä

Hillintä ja sopeutuminen -ikoni.

Biokaasun ja bioenergian edistäminen

Erilaisten biotalousratkaisujen ilmastokestävä edistäminen.

Hillintä-ikoni.

Koulutusten kehittäminen ilmasto-osaamisen lisäämiseksi

Ilmasto-osaamisen integrointi ja tulevaisuuden osaamistarpeiden sisällyttäminen ELY-keskusten hankkimaan koulutukseen.

Hillintä ja sopeutuminen -ikoni.

Vesihuollon turvaaminen ja energiatehokkuus

Vesihuollon energiatehokkuuden ja toimintavarmuuden turvaaminen.

Hillintä ja sopeutuminen -ikoni.

Ilmastovaikutusten arviointi

Ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen arviointi osana YVA- ja SOVA-prosesseja.

Hillintä ja sopeutuminen -ikoni.

Tievihreä sopeutumisessa ja hiilinieluna

"Tievihreän" edistäminen ja sen tarpeen ja hyödyn tunnistaminen.

Hillintä ja sopeutuminen -ikoni.

Meren, saariston ja rannikon ilmastokestävyys

Ilmastokestävyys merenhoidossa ja merialueiden ympäristösuojelussa, saaristossa ja rannikoilla.

Hillintä ja sopeutuminen -ikoni.

Kulttuuriarvojen ja -ympäristöjen ilmastonkestävyys

Ilmastonmuutoksen vaikutusten tunnistaminen, kulttuuriarvojen haavoittuvuuksien tunnistaminen ja suojelun priorisointi.

Sopeutuminen-ikoni.

Ilmastokestävä yhdyskuntarakenne ja viranomaistehtävät

Ilmastokestävän (hillintä ja sopeutuminen) rakenteen edistäminen osana viranomaistyötä.

Hillintä ja sopeutuminen -ikoni.

Ilmastotieto paikkatietoon

Paikkatiedon kehittäminen hillintätiedon esittämiseksi ja sopeutumistarkastelujen tuottamiseksi.

Hillintä ja sopeutuminen -ikoni.

Ravinnekiertojen hallinta – vesiensuojelu, maaperä ja hiiltä sitovat kasvit

Maaperän ravinteiden ja yhdisteiden, kun fosfori, typpi ja hiili, määrän hallinta ja ilma- ja vesistöpäästöjen minimointi.

Hillintä ja sopeutuminen -ikoni.

Rahoituksen ilmastokestävyys

Ilmastoon liittyvien teemojen ja kriteerien sisällyttäminen kaikkeen ELY-keskusten jakamaan rahoitukseen

Hillintä ja sopeutuminen -ikoni.

Kestävämmän kulkumuotojakauman edistäminen

Kestävämmän kulkumuotojakauman edistäminen siten, että kestävät vaihtoehdot olisivat aidosti käytettävissä.

Hillintä-ikoni.

Ilmasto yritysten arvonlisäyksenä

Ilmastoon liittyvien kilpailuetujen tunnistaminen yhtenä yritysten kehittämisen kehittämiskohteena. Ilmastotyön hyötyjen viestiminen yrityksille.

Hillintä ja sopeutuminen -ikoni.

Soiden käyttö, suojelu, jälkikäyttö ja hiilivarastot

Soiden käytön päästöjen minimointi, soidensuojelun edistäminen, jälkihoidon menetelmien valinta.

Hillintä-ikoni.

Energia-, resurssi- ja materiaalitehokkuuden edistäminen

Energia- ja resurssitehokkuuden edistämien eri toiminnoissa.

Hillintä-ikoni.

Ilmastokestävät metsät

Ilmastokestävän metsätalouden edistäminen ELY-tehtävissä

Hillintä ja sopeutuminen -ikoni.

Energiajärjestelmän murros

Uusiutuvien energiaratkaisujen edistäminen osana virkatyötä ja rahoitusta.

Hillintä-ikoni.

Ilmastonmuutos ympäristövalvonnassa

Ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen merkitys osana ympäristövalvontaa.

Hillintä ja sopeutuminen -ikoni.

Luonnonsuojelu muuttuvassa ilmastossa

Ilmastonmuutoksen vaikutukset biodiversiteetille sekä hiilivarastojen turvaaminen suojelun keinoin.

Hillintä ja sopeutuminen -ikoni.

Ojitukset ja vesitalouden hallinta

Ojitusten aluetason hallinnan edistäminen ja veden kulkeutumisen hallinta maa- ja metsätaloudessa.

Hillintä ja sopeutuminen -ikoni.